§1

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Księgarnię Internetową marszalek.com.pl prowadzoną przez:

a) Wydawnictwo Adam Marszałek z siedzibą w Toruniu, przy ul. Lubickiej 44, o numerze NIP: 879-009-33-35, REGON: 005730016, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

b) Wydawnictwo Naukowe „Grado” z siedzibą w Toruniu, ul. Lubicka 44, o numerze NIP: 956-121-67-71, REGON: 871113310, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

(dalej zwaną też „Księgarnią”).

§2

1. Za „towary” w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się książki, podręczniki, zamówienie których realizowane jest drogą tradycyjną, tj.: wysyłane Pocztą Polską lub kurierem albo przygotowywane do odbioru osobistego lub przez upoważnioną osobę w siedzibie Wydawnictwa Adam Marszałek.

2. Przez „Klienta” należy rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej ale posiadającą zdolność prawną, korzystającą z Księgarni Internetowej marszalek.com.pl, w tym w szczególności dokonującą zakupów.

3. Za „Konsumenta” w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się osobę fizyczną dokonującą zakupów w Księgarni Internetowej marszalek.com.pl niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny). 

4. Przez „Dni Robocze” rozumie się każdy dzień przypadający od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

5. Za „wadę fizyczną” w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się niezgodność towaru z umową.

6. Za „wadę prawną” w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się sytuację, w której towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli towar jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

§3

1. Klient wybiera towar z oferty Księgarni prezentowanej na stronie internetowej www.marszalek.com.pl i składa zamówienie korzystając z ww. strony internetowej.

2. Z chwilą złożenia zamówienia w Księgarni Klient wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień związanych z realizacją zamówienia na podany przez siebie adres e-mail.

§4

Cena towaru wyświetlana przy tytule lub nazwie danej pozycji nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie doliczony do wartości zakupionego towaru. Na ostateczny koszt zamówienia składają się cena towaru i opłata za przesyłkę.

§5

1. Księgarnia dokłada najwyższej staranności, aby informacje o towarach jak najdokładniej odpowiadały rzeczywistości.

2. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, informacje o towarach podawane na stronach Księgarni stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

§6

Warunkiem realizacji zamówienia jest:

a) jego potwierdzenie przez Księgarnię, dokonane e-mailem przesłanym na adres podany przez Klienta, zawierające informacją o przyjęciu zamówienia, oraz

b) potwierdzenie złożenia zamówienia przez Klienta dokonane poprzez kliknięcie na wskazany link w otrzymanej wiadomości (email) z Księgarni,

a dodatkowo, z uwzględnieniem § 16 niniejszego Regulaminu, w przypadku dokonania wyboru sposobu płatności przez przelew bankowy wpłynięcie całej należnej kwoty (ceny) na konto Księgarni.

§7

W przypadku braku potwierdzenia zamówienia ze strony Księgarni w ciągu dwóch dni roboczych od dnia jego złożenia, należy powiadomić Księgarnię za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie, odpowiednio na adres: info@marszalek.com.pl, lub pod numerem tel.: 56 664 22 35 wewn. 35.

§8

Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania, do momentu wyczerpania zapasów towarów w magazynie.

§9

O niedostępności jakiegokolwiek zamówionego towaru Księgarnia powiadamia za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

§10

1. W przypadku, gdy zamówienie obejmuje kilka pozycji towarów o zbliżonym czasie przygotowania do wysyłki ale występują trudności z uzyskaniem zamówionych tytułów, w celu zminimalizowania kosztów dostawy, zamówienie zrealizowane zostanie w całości w dłuższym okresie czasu (jednorazowa opłata za dostawę).

2. Na życzenie Klienta Księgarnia może podzielić zamówienie na kilka partii, każdorazowo pobierając od Klienta koszty przesyłki danej partii zamówienia.

§11

Zamówienie na towary zostanie zrealizowane, jeżeli będzie zawierało dane odbiorcy (imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej lub nazwę w przypadku osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej), a także adres i telefon odbiorcy oraz adres jego poczty elektronicznej.

§12

Księgarnia oferuje jedną formę płatności za zamówione towary – przelewem – towar zostanie wysłany po wpłynięciu całej ceny za towar wraz z opłatą za dostawę na rachunek bankowy Księgarni (moment ten zależy od banków prowadzących transakcję, ale zazwyczaj środki wpływają następnego dnia po dokonaniu przelewu).

§13

1. Każdy Klient na dowód zakupu towaru lub e-wydania otrzymuje od Księgarni fakturę VAT lub potwierdzenie zakupu.

2. Jeśli faktura VAT ma zostać wystawiona na Klienta prowadzącego działalność gospodarczą i/lub będącego podatnikiem podatku VAT, w zamówieniu należy podać dane oraz NIP Klienta. Dokonując zakupu w Księgarni i potwierdzając złożenie zamówienia, Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu.

§14

Księgarnia realizuje wysyłki towarów poza granicę Polski. Koszt zamówienia zostaje w takim przypadku powiększony o opłatę należną przewoźnikowi, która uzależniona jest od stawek tego rodzaju usług w kraju docelowym.

§15

Złożone zamówienie może być anulowane drogą telefoniczną poprzez kontakt z Działem Sprzedaży pod numerem 56 664 22 35 wew. 35 lub drogą mailową: info@marszalek.com.pl. Anulować można zamówienia, które nie zostały jeszcze zrealizowane, przez co należy rozumieć wysłanie towaru do odbiorcy lub w przypadku gdy plik nie został pobrany w ciągu 14 dni oraz gdy zostało przesłane oświadczenie rezygnacji.

§16

1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania towaru i niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić zakupiony towar. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. W celach identyfikacyjnych do zwracanego towaru należy dołączyć numer zamówienia.

2. Nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy Księgarnia zwraca Klientowi dokonane przez niego płatności obejmujące cenę towaru oraz koszty wysyłki towaru do odbiorcy.

3. Jeżeli przy składaniu zamówienia Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Księgarnię, Księgarnia nie jest zobowiązana do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (tj. kosztów przekraczających koszty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia).

4. Klient płaci za odesłanie towaru do Księgarni. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

5. Formularz zawierający wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy i zwrocie towaru jest wysyłany do Klienta pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Klienta, a także dołączany do przesyłki z zamówieniem wysyłanej do Klienta.

6. Ilekroć w niniejszym paragrafie oraz w § 21 niniejszego Regulaminu mowa jest o Kliencie, rozumie się przez to wyłączenie Klienta będącego Konsumentem.

§17

1. Księgarnia wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów nie będących Konsumentami z tytułu wad (rękojmia).

2. W stosunku do Konsumenta Księgarnia ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne na zasadach określonych w ustawie z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz w innych przepisach szczególnych mających zastosowanie do Księgarni.

3. Niezgodność towaru z umową ma miejsce w szczególności gdy:

a) towar nie ma właściwości, które powinien mieć ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub jego przeznaczenia, chyba, że Konsument nie zastosował się do etykiety umieszonej na towarze;

b) Konsumentowi wydany został towar w stanie niezupełnym;

c) towar nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Księgarnię przy zawarciu umowy, a Księgarnia nie zgłosiła zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia

d) towar nie ma właściwości, o których istnieniu Konsument był zapewniany przez producenta lub jego przedstawiciela, osobę, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osobę, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

§18

1. W przypadku reklamacji towaru prosimy o niezwłoczne przesłanie wadliwego towaru do Księgarni. Firma nie przyjmuje jednak żadnych przesyłek reklamacyjnych odsyłanych za pobraniem. W celach identyfikacyjnych do reklamowanego towaru należy dołączyć numer zamówienia wraz z opisem przyczyny reklamacji.

2. W przypadku uwzględnienia reklamacji poniesione koszty przesłania reklamowanego towaru zostaną niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki odesłane na wskazane przez Klienta konto bankowe, z tym zastrzeżeniem, że zwracane będą koszty w wysokości odpowiadającej kosztom dostarczenia przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej.

3. Jeżeli reklamacja zostanie uwzględniona, towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a w przypadku braku takiej możliwości Księgarnia zwróci należność za reklamowany towar.

4. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, jednakże Księgarnia podejmuje wszelkie kroki, aby reklamację rozwiązać w najkrótszym możliwym czasie. Jeżeli Księgarnia nie udzieliła odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, należy przyjąć, że reklamacja została uznana. Odpowiedź na reklamację Księgarnia przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

5. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar odsyłany jest na koszt Klienta.

6. W przypadku gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Księgarnia przekaże Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o:

a) zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu, wraz z informacją o podmiocie uprawnionym w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, właściwym dla Księgarni, albo

b) odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Jeżeli Księgarnia nie złożyła żadnego oświadczenia, o którym mowa w ust. 7 powyżej, uznaje się, że wyraziła zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

§19

Liczba zamawianych towarów nie jest ograniczona, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.

§20

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Księgarni Internetowej marszalek.com.pl.

2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta lub samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Moje konto” (odnośnik „Personalizacja Newslettera”).

§21

1. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dane osobowe nabywcy zostaną wprowadzone do bazy danych gandalf.com.pl wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom.

2. Każdy Klient ma między innymi prawo wglądu do swoich danych oraz do żądania ich poprawienia lub usunięcia zgodnie ze wskazaną wyżej ustawą.

3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Księgarnię zostały opisane w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies, która dostępna jest tutaj.

§22

Reklamacje będą rozpatrywane odpowiednio przez: Wydawnictwo Adam Marszałek lub Wydawnictwo Naukowe Grado, zgodnie z tym, która z podanych firm realizowała zamówienie danego kontrahenta.

§23

Wszystkie uwagi, propozycje, reklamacje i skargi prosimy kierować do:

Wydawnictwo Adam Marszałek

ul. Lubicka 44

87-100 Toruń

e-mail: info@marszalek.com.pl

tel.: 56 664 22 35 wew. 35 w godz. 8:00 – 16.00 (pon. - pt.).

Regulamin ważny od 1.10.2017 roku.

Informacje o zwrotach